HEICO-TEC®张紧系统

  • 简便、快捷且可靠地组装大尺寸螺栓连接
  • 安装过程无扭曲,预紧力高
  • 严格控制摩擦特性,保证拧紧和重复拧紧的准确度
  • 没有连接沉陷导致的损失,能完全利用连接的性能
  • 张紧螺母和响应螺母符合ISO 898-2标准,和通用强度级别兼容
  • 可多次重复使用
  • 常规尺寸为8级M20-M120及10级M20-M90
  • 其它强度级别、螺栓尺寸、牙型和螺距可以定制
HEICO-TEC Tensioning Systems
HEICO-TEC®张紧螺母

HEICO-TEC®张紧螺母

了解更多

HEICO-TEC®响应螺母

HEICO-TEC®响应螺母

了解更多

HEICO-TEC®多套筒工具

HEICO-TEC®多套筒工具

了解更多

HEICO-TEC®保护盖

HEICO-TEC®保护盖

了解更多