HEICO-TEC®产品概览

title

HEICO-TEC®

张紧螺母符合ISO 898-2标准

轻松替换同强度级别的六角螺母

了解更多

title

HEICO-TEC®

特殊规格的张紧螺母

特殊应用所需的其它强度级别、螺栓尺寸、牙型和螺距

了解更多

title

HEICO-TEC®

响应螺母

HEICO-TEC®张紧螺母的完美搭档

了解更多

title

HEICO-TEC®

多套筒工具

批量应用的优化方案

了解更多

title

HEICO-TEC®

保护盖

配套标准系列张紧螺母

了解更多

title

HEICO-TEC®

零配件

HEICO-TEC® 张紧螺母标准系列的零配件和润滑剂

了解更多