Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Onze leveringen worden alleen gedaan aan de leveringsvoorwaarden hieronder vermeld, zelfs als we niet uitdrukkelijk tegenstrijdige inkoopvoorwaarden tegenspreken. Wijzigingen of toevoegingen aan deze leveringsvoorwaarden zijn slechts bindend indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

1.2 Aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend, een bestelling wordt slechts als aanvaard beschouwd indien deze door ons schriftelijk is bevestigd. De opgegeven technische gegevens, afmetingen, gewichten, afbeeldingen en tekeningen zijn slechts bindend voor de uitvoering, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. De brutogewichten en doosafmetingen worden bij benadering beoordeeld, maar zonder verplichting.

1.3 We behouden ons de eigendomsrechten en auteursrechten op aanbiedingen, orderbevestigingen, tekeningen en andere documenten. Ze mogen niet openbaar gemaakt, gepubliceerd of gereproduceerd worden zonder onze toestemming, noch gebruikt voor enig ander doel dan het overeengekomen doel.

2. Omvang van de levering

2.1 Onze schriftelijke orderbevestiging is bepalend voor de omvang van onze verplichtingen. Aanvullende overeenkomsten en wijzigingen vereisen onze schriftelijke bevestiging.

3. Prijzen en betaling

3.1 De prijzen en leveringsvoorwaarden zijn in overeenstemming met onze orderbevestiging.

3.2 Wij zijn niet verplicht wisselbrieven te accepteren. Eventuele wisselbrieven zijn voor rekening van de klant. Als een betaling van deze wisselbrief niet wordt nageleefd, zijn al onze vorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar.

3.3 In geval van een vertraagde betaling, kunnen we een vertragingsrente eisen van 4% ten opzichte van de huidige basisrente, echter ten minste 8% per jaar. Het recht om een hogere mate van verlies of schade aan te tonen, blijft voorbehouden.

3.4 Wij behouden ons het recht voor prijzen aan te passen voor materiaalkosten, energiekosten, collectieve lonen of andere diensten.

4. Levertijd

4.1 De leveringstermijn begint met de verzending van de orderbevestiging, maar niet vóór ontvangst van de tekeningen, goedkeuringen, aan te schaffen documenten, goedgekeurd door de klant. Toestemming en de informatie die nodig is om de bestelling te voltooien en niet voor de ontvangst van een overeengekomen aanbetaling of verschuldigde betalingen van eerdere leveringen.

4.2 De leveringstermijn is bereikt als het leveringsitem de fabriek heeft verlaten of als de verzendklaarheid is gemeld.

4.3 De leveringstermijn wordt op passende wijze uitgebreid voor maatregelen in het kader van arbeidsconflicten, in het bijzonder staking en uitsluiting evenals het optreden van onvoorziene omstandigheden, die buiten de macht van de leverancier liggen, voor zover kan worden aangetoond dat dergelijke obstakels een significante invloed hebben op de voltooiing of levering van het artikel. Dit geldt ook als deze omstandigheden zich voordoen bij onderaannemers.

4.4 De leveringsverplichtingen zijn onderworpen aan de optie voor levering en materiële dekking.

4.5 Claims tot schadevergoeding van de koper zijn uitgesloten in alle gevallen van te late levering, zelfs na een respijtperiode die voor ons is vastgesteld.

4.6 Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan en kunnen niet door de contractant worden afgewezen, in het geval het restant nog wordt geleverd of de gedeeltelijke levering niet zonder belang is voor de contractant.

5. Verzending en overdracht van risico's

5.1 Als er geen andere instructies van de klant beschikbaar zijn, zullen we de verzendroute kiezen die bij de gebruikelijke zorg wordt overwogen, aangezien dat het meest voordelig is en verzekert de goederen tegen de gebruikelijke transportrisico's van deur tot deur. De kosten voor een eventuele transportverzekering worden in rekening gebracht.

5.2 Het risico wordt uiterlijk bij de verzending of de verzameling van de leveringsonderdelen aan de klant overgedragen, ook als er gedeeltelijke leveringen plaatsvinden of als wij andere diensten hebben, bijv. de verzending of levering en installatie hebben betaald.

5.3 Indien de verzending wordt vertraagd als gevolg van omstandigheden waarvoor de klant verantwoordelijk is, gaat het risico over op de klant vanaf de datum van gereedheid voor verzending. Wij zijn echter verplicht om op verzoek en op kosten van de klant de verzekering af te sluiten indien dit vereist wordt.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Wij behouden ons het eigendom van het artikel voor tot de betaling van alle vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie, inclusief eventuele herfinancierings- of terugbetalingsrekeningen, ook in geval van doorverkoop of verdere verwerking. Insolventie van de koper geeft ons recht op segregatie of vervanging volgens de voorschriften van de Duitse faillissementswet.

6.2 De klant mag de goederen niet verpanden noch als zekerheid toewijzen. Ingeval van inbeslagname of andere vervreemding door een derde partij, moet de klant ons onmiddellijk op de hoogte stellen.

7.Aansprakelijkheid en defecten

7.1 Tenzij anders vereist door dwingende wettelijke bepalingen, zijn wij aansprakelijk voor eventuele gebreken in de levering, inclusief het ontbreken van gegarandeerde kwaliteiten, met uitsluiting van verdere claims op een zodanige wijze dat defecte onderdelen naar eigen goeddunken kosteloos worden hersteld of die aantoonbaar onbruikbaar zijn als gevolg van een omstandigheid die dreigt te worden overgedragen, met name vanwege een foutief ontwerp, slecht materiaal of onvoldoende uitvoering, of waarvan het nut aanzienlijk is beperkt. Voor goederen die wij zelf niet vervaardigen, zijn wij in dezelfde mate aansprakelijk als de fabrikant. De gebreken moeten onmiddellijk schriftelijk aan ons worden gemeld en de relevante onderdelen moeten op verzoek aan ons worden toegezonden.

7.2 Verder zijn de bepalingen van §§ 377 en 378 HGB van toepassing.

7.3 Wijzigingen of verbeteringen aangebracht door de besteller of door derden zonder onze voorafgaande toestemming, maken onze aansprakelijkheid voor gebreken ongeldig.

7.4 Aansprakelijkheid voor defecten is niet van toepassing op natuurlijke slijtage, noch op schade die optreedt na de overdracht van risico's als gevolg van verkeerd of nalatig handelen, overmatig gebruik en ongeschikte apparatuur.

7.5 Garantieclaims kunnen alleen binnen vierentwintig maanden worden gedaan - gerekend vanaf de datum van levering of vanaf de datum van de kennisgeving van gereedheid voor verzending.

7.6 Verdere aanspraken van de koper, in het bijzonder een vordering tot vergoeding van schade die niet op de plaats van levering zelf is ontstaan, zijn uitgesloten.

8. Schade tijdens transport

Schade tijdens het transport en andere klachten als gevolg van een gebrekkige of onvolledige levering kunt u uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan ons mededelen. Wanneer wij deze melding niet binnen krijgen, gaan wij ervan uit dat de verzending foutloos is verlopen. Als de externe toestand van de zending duidt op transportschade, moet dit door de vervoerder worden bevestigd. Voor alle transportschade die niet van buitenaf kan worden vastgesteld, moet het betreffende certificaat van schade aan de vervoerder ook binnen de voorgeschreven termijnen worden aangevraagd. (officieel rapport, postcertificaat over de transportschade, schadecertificaat of iets dergelijks).

9. Jurisdictie

Voor alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de transacties met ons, is Ense (Kreis Soest, Duitsland) de plaats van uitvoering en de plaats van jurisdictie Werl in Westfalen voor beide partijen.

Privacy instellingen

We gebruiken cookies op onze website om een betere gebruikerservaring te bieden. Naast essentiële cookies die de prestaties van onze website garanderen, heeft u de mogelijkheid om vrij in te stemmen met het gebruik van verdere cookies op onze website.

Comfort

Comfort cookies stellen u in staat toegang te krijgen tot uitgebreide functies van de website (bijv. kaarten of video's) en de bezoekerservaring te verbeteren. Gebruik van: Google Maps, YouTube

Analyse

Prestatiecookies bevatten anonieme informatie over uw bezoek en hoe u omgaat met onze website. Dit stelt ons in staat om de functionaliteit van de website verder te ontwikkelen en te verbeteren. Het deactiveren van deze cookies kan een negatieve invloed hebben op de prestaties van de website. Gebruik van: Google Analytics

Basis

Functionele cookies die nodig zijn voor de juiste presentatie van de website.

Niet toestaan
Open voorkeuren