Ogólne warunki sprzedaży i dostawy

1. 1. Informacje ogólne

1.1 Nasze dostawy odbywają się zawsze zgodnie z opisanymi poniżej warunkami dostawy nawet wtedy, gdy wyraźnie nie sprzeciwiamy się stojącymi w sprzeczności warunkom zakupu klienta. Zmiany lub uzupełnienia niniejszych warunków dostawy są wiążące tylko po pisemnym potwierdzeniu przez obie strony.

1.2 Oferty są zasadniczo niewiążace, zamówienie uważa się za przyjęte tylko po jego, pisemnym potwierdzeniu. Podane dane techniczne, wymiary, wagi, zdjęcia i rysunki mogą być użyte do realizacji zamówienia tylko po wyraźnym pisemnym potwierdzeniu. Podane wagi brutto i wymiary skrzynek są określane w przybliżeniu i nie są wiążące.

1.3 Zastrzegamy sobie prawa autorskie i własności do ofert, potwierdzeń zamówień, rysynków i innych dokumentów. Bez naszego zezwolenia nie mogą być one udostępniane, publikowane, kopiowane i wykorzystywane do celów innych niż ustalone.

2. Zakres dostawy

2.1 O zakresie naszych zobowiązań decyduje nasze pisemne potwierdzenie zamówienia. Dodatkowe ustalenia i zmiany wymagają naszego pisemnego potwierdzenia.

3. Ceny i płatność

3.1 Pod pojęciem ceny i warunków dostawy rozumie się zgodnść z naszym potwierdzeniem zamówienia.

3.2 Nie jesteśmy zobowiązani do przyjmowania weksli. Wszelkie koszty związane z wekslami ponosi zamawiający. Jeżeli weksel nie zostanie zrealizowany, wtedy nasze wszelkie roszczenia wobec zamawiającego stają się natychmiast wymagalne.

3.3 W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez zamawiającego możemy domagać się ustawowych odsetek. Zastrzegamy sobie prawo do roszczeń w przypadku powstania większych strat lub uszkodzeń.

3.4 W przypadku zmian kosztów materiałów, energii, płac lub innych usług zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.

4. Czas dostawy

4.1 Czas dostawy liczony jest od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia, a nie od odtrzymania od zamawiającego zatwierdzonych rysynków, zezwoleń, zatwierdzonych dokumentów, informacji wymaganych do wykonania zlecenia oraz nie od wpłynięcia ustalonej zaliczki albo należnych płatności dotyczący poprzednich dostaw.

4.2 Termin dostawy zostaje uznany za dotrzymany, jeśli przed jego upływem przedmiot dostawy został wysłany lub została zgłoszona klientowi gotowość do wysyłki.

4.3 Termin dostawy przedłuża się stosownie do sytuacji w zakładzie produkcyjnym szczególnie w przypadku strajku lub blokady zakładu oraz w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych i niezależnych od dostawcy lub jego poddostawców utrudnień mających niezwykle duży wpływ na przygotowanie lub dostarczenie zamówionego produktu.

4.4 Określenie terminu dostawy może być uzależnione od możliwości pozyskania materiałów produkcyjnych.

4.5 Roszczenia odszkodowawcze zamawiającego są wykluczone we wszystkich przypadkach spóźnionej dostawy również po wyznaczonym nam dodatkowym terminie

4.6 Dostawy częściowe są dozwolone i nie mogą być nie przyjete przez zamawiającegoo ile są częścią planu dostaw lub mogą zostać przez zamawiającego sensownie użyte.

5. Wysyłka i przeniesienie ryzyka

5.1 Jeśli klient nie zgłosił pisemnych wymagań wybieramy najkorzystniejszy dla klienta sposób wysyłki uwzględniający zabezpieczenie towaru od ryzyka uszkodzenia w transporcie od miejsca wysyłki do miejsca przeznaczenia. Klient obciążany jest kosztami ubezpieczenia transportowego.

5.2 Ryzyko przechodzi na zamawiającego wraz z wysyłką lub odbiorem dostawy, nawet wtedy, gdy realizowane są dostawy częściowe lub gdy podjęliśmy się świadczenia innych usług związanych np. z dostawą, transportem lub montażem.

5.3 W przypadku opóźnienia wysyłki z przyczyn leżących po stronie zamawiającego ryzyko przechodzi na niego w dniu gotowości towaru do wysyłki. Na życzenie i koszt zamawiającego, jesteśmy jednak zobowiązani do wykupienia wymaganego przez zamawiającego odpowiedzniego ubezpieczenia.

6. Zastrzeżenie praw własności

6.1 Zastrzegamy sobie prawo własności do dostarczanego towaru aż do chwili uregulowania płatności wszelkich roszczeń wynikających z umowy, łącznie ze wszelkimi zmianami refinansowania lub wymiany waluty również w przypadku dalszej odsprzedaży lub dalszego przerabiania. W przypadku niewypłacalności kupującego ma zastosowanie prawo do wyłączenia lub wyłączenia zastępczego zgodnie z przepisami Niemieckiego Kodeksu Upadłościowego.

6.2 Zamawiący nie może zastawić przedmiotu dostawy ani przeznaczyć go jako zabezpieczenie. W przypadku zastawień lub innych dyspozycji osób trzecich zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o tym fakcie.

7. Odpwiedzialność i wady

7.1 O ile nie istnieją bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe odpowiadamy za wady dostarczonych detali, w tym braku gwarantowanych cech produktu i jakości z wyłączeniem późniejszych roszczeń, w ten sposób, że wadliwe detale po przeprowadzeniu naszej oceny naprawiamy lub ponownie dostarczamy z zastrzeżeniem, że odnosi się to tylko do tych produktów, którym jeszcze przed przeniesieniem ryzyka zostanie udowodniona ich nieprzydatność lub ograniczona przydatność wynikająca z wadliwej konstrukcji, złego materiału lub wadliwego wykonania. Odpowiadamy również za detale, produkowane przez naszych poddostawców i kooperantów w takim samym stopniu jak za produkty własne. Zauważone wady należy zgłaszać nam niezwłocznie w formie pisemnej a na żądanie wadliwe detale odesłać na nasz koszt.

7.2 W pozostałych przypadkach mają zastosowanie przepisy §§ 377 i 378 Kodeksu Handlowego (HGB).

7.3 Nasza odpowiedzialność za wady wygasa w przypadku dokonania przez zamawiającego lub osoby trzecie zmian lub ulepszeń bez naszej uprzedniej zgody.

7.4 Odpowiedzialność za usterki nie dotyczy naturalnego zużycia materiału, nie odnosi się również do szkód, które powstały po przeniesieniu ryzyka na skutek nieprawidłowego lub niedbałego obchodzenia się z produktem, jego nadmiernego nadwyrężenia jak i w przypadku użycia nieodpowiednich materiałów.

7.5 Roszczenia gwarancyjne mogą być wnoszone tylko w ciągu dwadzieścia cztery miesięcy liczonych od daty dostawy lub od daty zgłoszenia gotowości do wysyłki.

7.6 Dalsze roszczenia zamawiającego, w szczególności do odszkodowania za uszkodzenia, które nie powstały same w przedmiocie dostawy, są wykluczone.

8. Uszkodzenia w transporcie

Uszkodzenia w transporcie oraz inne reklamacje wynikające z wadliwej lub niekompletnej dostawy muszą być zgłoszone na piśmie niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, najpóźniej w ciągu 10 dni od otrzymania towaru przez zamawiającego. W przypadku braku takiego powiadomienia, nasze dostawy będą uważane przyjęte bez uwag. Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki wskazuje na uszkodzenia w transporcie, musi to być niezwołocznie potwierdzone przez przewoźnika. W przypadku wszystkich uszkodzeń w transporcie niewidocznych z zewnątrz,należy również w ciągu wyznaczonego okresu złożyć wniosek do przewoźnika o wydanie odpowiedniego zaświadczenia o powstałej szkodzie (urzędowe zdjęcie stanu faktycznego, zaświadczenie z poczty o szkodzie powstałej podczas transportu, zaświadczenie o awarii i inne).

9. Jurysdykcja

Dla obu stron miasto Ense (powiat Soest Północna Nadrenia-Westfalia, Niemcy) jest miejscem odnoszącym się do wszystkich praw i obowiązków wynikających z prowadzonych z nami transakcji handlowych. Miejscem rozstrzygania sporów sądowych jest miasto Werl (Północna Nadrenia-Westfalia, Niemcy)

Ustawienia prywatności

Używamy cookies na naszej stronie internetowej w celu zapewnienia lepszej obsługi użytkownika. Oprócz niezbędnych plików cookie, które zapewniają działanie naszej strony internetowej, mają Państwo możliwość swobodnego wyrażania zgody na stosowanie dalszych plików cookie, aby móc korzystać z naszej strony internetowej w pełnym zakresie.

Komfort

Komfortowe pliki cookie dają dostęp do zaawansowanych funkcji strony internetowej (np. mapy lub filmy) i poprawiają wrażenia odwiedzających. Zastosowanie: Google Maps, Youtube

Statystyki

Pliki cookie dotyczące wydajności gromadzą anonimowe informacje o wizytach użytkowników i ich interakcjach z naszą stroną internetową. Pozwala nam to na dalszy rozwój i doskonalenie funkcjonalności strony internetowej. Wyłączenie tych plików cookie może mieć wpływ na działanie strony internetowej.

Podstawowe

Funkcjonalne pliki cookie, które są niezbędne do optymalizacji prawidłowego wyglądu strony  internetowej.

Odmowa
Otwarte preferencje